Zaměření a akce MŠ

Provoz MŠ: 6.30 – 15.45 hodin

Typ: Dvoutřídní mateřská škola s celodenním provozem, která je součástí základní školy.
Mateřská škola je umístěna ve dvoupodlažní budově. Děti se scházejí v 1. třídě
v přízemí, od 7.15 hodin jsou rozděleny do dvou tříd, odpoledne od 15.15 hodin jsou
opět děti spojené v 1. třídě, v pátek od 15 hodin.

V MŠ jsou také pořádány kulturní představení agentur pro MŠ a ZŠ, prováděny akce pro rodiče. V 1. poschodí je logopedická pracovna. Topení je plynové, kotelna je umístěna u hlavního vchodu do budovy. Jídlo se dováží z kuchyně ZŠ z vedlejší budovy. U MŠ je vybavena celá zahrada novými dřevěnými prvky – základní sestavou s houpačkou a lanovou průlezkou, věží se šikmou plochou a skluzavkou, pevností s domečkem a skluzavkou, kládovou houpačkou a pérovými houpačkami. Z 1.třídy je vstup na terasu, za budovou mateřské školy je vydlážděno prostranství, vysázeny nové keře a rozmístěny opravené samostatné lavičky a zhotoveny nové stoly s lavičkami. Materiální vybavení obou tříd je velmi dobré, stoly a židle odpovídají výšce dětí. Třídy jsou zařízeny nábytkem s kontejnery na uložení hraček. Některé skříňky jsou uzavřené. Umývárny a WC jsou prostorné. V šatnách jsou skříňky
na ukládání oděvu a obuvi s lavičkami. Mateřská škola se nejvíce zaměřuje
na výchovu hudební, pohybovou a estetickou, také na výchovu ke zdravému životnímu stylu. Zaměřuje se na prvky environmentální výchovy.

Téma na školní rok 2020-2021:
,, Švábenice ty mám rád, o nich si budem povídat.“

MOTTO:
,, VŠUDE TAM, KDE LZE ŽÍT, LZE ŽÍT DOBŘE!“

Hlavní cíle pro školní rok 2020 – 2021:

1.) Poznávání sebe samého, jiných dětí, okolí mateřské školy, vesnice a jejího okolí, prací
lidí zachycení skutečnosti ze svého okolí a vyjádření svých představ pomocí různých
výtvarných a pracovních dovedností a technik, zdůraznění péče o ŽP, vedení
k zdravému životnímu stylu.

2.) Vést k zdravému životnímu stylu, zdůrazňovat péči o své zdraví, důsledné dodržování
hygienických pravidel a v návaznosti vést děti k přirozeným kladným pocitům a lásce
k nejbližším v rodině. Respektovat aktuální plošná opatření Ministerstva zdravotnictví
a aktualizovaného Manuálu Ministerstva školství.

3.) Upevňovat návyky společenského chování ve styku s vrstevníky i dospělými a respektovat
se vzájemně.

4.) Pokračovat v budování pozitivního zájmu o školu a přípravu předškolních dětí, ale více se
zaměřit na rozvíjení matematických představ a správnou výslovnost

Akce školy

– zapojení dětí do výtvarných soutěží
– kulturní pořady agentur pro děti v MŠ – koncerty a pohádky
– výstava ovoce a zeleniny na úřadu městyse ( září )
– fotografování dětí na sérii fotografií po domluvě s rodiči na schůzce ( jiný fotograf)
– návštěva muzea
– výlety do lesa pro předškolní děti
– účast dětí na vítání občánků
– koncert ve spolupráci s ZUŠ Ivanovice n. H.
– ve spolupráci s rodiči akce v MŠ – podzimní dílnička
– vánoční besídka ( prosinec )
– vystoupení pro žáky ZŠ ( prosinec )
– roznášení dárků u příležitosti svátků v obchodech, na úřad městyse, na poštu, do ZD
– karneval v MŠ i v ZŠ ( termín podle karnevalu ve Švábenicích na kulturním domě )
– akce pro děti a rodiče s ukázkou práce s předškolními dětmi před zápisem do ZŠ ( únor )
– návštěva 1. třídy ZŠ s dětmi před zápisem do ZŠ ( březen )
– výtvarná soutěž ,, Naše Švábenice” ( duben )
– oslava Dne Země v MŠ – třídění odpadového materiálu, sběr papíru ( duben )
– besídka ke Dni matek ( květen )
– vystoupení pro žáky ZŠ ( květen )
– prohlídka muzea historických strojů v Hošticích-Herolticích
– výlet do ZOO ( květen )
– návštěva ZŠ s předškolními dětmi ( červen )
– rozloučení s předškolními dětmi ( červen )
– rozloučení s MŠ ( červen )

Zaměření MŠ, nadstandardní péče:

– rozvoj osobnosti dítěte
– hudební a pohybová výchova
– podpora osobní spokojenosti a pohody v MŠ
– skupinová logopedická prevence pro všechny děti
– kurz plavání
– pitný režim, pestrá a chutná strava s prvky zdravé výživy
– pořádání výletů do přírody
– pořádání kulturních akcí pro děti
– příprava na školu