Vnitřní řád školní družiny

Obecná ustanovení
Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy pro školské zařízení školní družinu vnitřní řád školní družiny. Směrnice je součástí organizačního řádu školy podle § 30 odst. 2 školského zákona. Určuje pravidla provozu a režim ŠD.

Poslání školní družiny
Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, ve znění poslední změny vyhláškou č. 163/2018 Sb.
Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky.
Činností vykonávaných družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny. Družina může vykonávat činnost pro účastníky, nebo účastníky a jejich zákonné zástupce, i ve dnech pracovního volna.

1. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve školní družině a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky a ostatními zaměstnanci školy

1.1. Žáci jsou povinni:
a) řádně docházet do ŠD, pokud žák do ŠD nejde, předat omluvenku podepsanou zákonným zástupcem
b) dodržovat Vnitřní řád ŠD, respektovat předpisy a pokyny ŠD k ochraně zdraví a
bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni vychovatelkou
c) důsledně plnit pokyny vychovatelky, bez jejího vědomí nesmí nikam odcházet nebo opustit prostory ŠD, hřiště a budovy školy
d) respektovat práva všech účastníků ŠD, chovat se k nim ohleduplně a slušně
e) informovat vychovatelku o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích, poranění či úrazu svém nebo spolužáka, ke kterým dojde během pobytu ve ŠD nebo při akcích pořádaných ŠD, popř. o jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
f) nenosit do ŠD jakékoliv předměty, kterými by mohli ohrozit sebe nebo ostatní spolužáky, dále cennosti a větší obnosy peněz

Dodatek: Používání mobilních telefonů ve školní družině
Během pobytu v prostorách školy (obě budovy školy včetně hřiště) musí mít žáci telefon vypnutý s výjimkou jejich používání v nezbytném rozsahu ze zdravotních důvodů a ve výjimečných případech po domluvě s vyučujícím.

1.2. Žáci mají právo:
a) na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových, popř. tematických akcích zajišťovaných ŠD
b) využívat zařízení a vybavení ŠD za stanovených podmínek
c) na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí
d) na vzdělání a svobodu myšlení, projevu, shromažďování a náboženství
e) na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí, před sociálně patologickými jevy, před tělesným či duševním násilí, urážením a zneužíváním

1.3. Zákonní zástupci žáka mají právo:
a) přihlásit své dítě do ŠD
b) odhlásit své dítě ze ŠD, a to i v průběhu školního roku
c) být informováni o činnosti žáka ve ŠD, o jeho chování během pobytu ve ŠD
d) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí chování žáka
e) podávat připomínky a návrhy k činnosti ŠD

1.4. Zákonní zástupci žáka jsou povinni:
a) zajistit, aby přihlášený žák řádně docházel do ŠD
b) doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka
c) prokazatelně informovat vychovatelku o změně zdravotní způsobilosti žáka, o jeho zdravotních potížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání či chování žáka ve ŠD
d) platit úplatu za školské služby ve ŠD dle směrnice Úplata ve ŠD
e) seznámit se s Vnitřním řádem ŠD
f) dodržovat uvedený čas odchodu žáků v zápisovém lístku ŠD (potřebuje-li zákonný zástupce vyzvednout dítě v jinou dobu, než je uvedeno na zápisovém lístku, učiní tak předem písemným požádáním

1.5. Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo:
a) na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany žáků nebo zákonných zástupců žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole
b) aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy
c) volit a být voleni do školské rady,
d) na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.

1.6. Povinnosti pedagogických pracovníků:
Kromě povinností stanovených školským zákonem je každý pedagogický pracovník povinen ve smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím data, údaje a osobní údaje a zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje, informace o zdravotním stavu žáků a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení, s nimiž přišel do styku, shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat.

2. Provoz a vnitřní režim ŠD

2.1. Přihlašování a odhlašování
a) ve ŠD vychovatelka zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, vybírání poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností
b) přihlašování žáků do ŠD je prováděno na základě písemných přihlášek zákonných zástupců žáka
c) o zařazení žáka do ŠD rozhoduje ředitel školy až do naplnění kapacity podle těchto kritérií:
– dítě je žákem1. nebo 2. třídy, v případě volné kapacity 3. třídy
– dojíždějící žák
– individuální situace zákonných zástupců (zákonní zástupci jsou oba v pracovním poměru, matky samoživitelky v pracovním poměru)
– individuální situace žáků – sourozenec, který již navštěvuje ŠD (žák 1. třídy)
– dále bude přihlédnuto k jiným okolnostem vyžadujícím zvláštní zřetel (např. zdravotní důvody)
Z kapacitních důvodů nemusí být zařazen do ŠD:
– žák, jehož zákonní zástupci nezaplatili úplatu za ŠD
– žák, jehož zákonný zástupce čerpá mateřskou nebo rodičovskou dovolenou
– žák, který soustavně porušuje, nebo výrazně porušil pravidla chování dané vnitřním řádem ŠD
d) zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do ŠD sdělí vychovatelce rozsah docházky a způsob odchodu žáka ze ŠD (tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku), nepřítomnost dítěte ve ŠD zákonní zástupci omlouvají písemně, stejně tak písemně oznamují odchylky od docházky žáka, než je uvedeno na zápisním lístku (např. má-li žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou), zákonný zástupce dále rovněž oznámí písemně předem známou nepřítomnost žáka ve ŠD
e) na žáky pobývající ve ŠD se vztahuje školní řád v plném rozsahu, porušení školního řádu nebo vnitřního řádu ŠD řeší vychovatelka ve spolupráci s třídními učitelkami
f) vyloučení žáka ze ŠD může nastat na základě návrhu vychovatelky podaného ředitelce školy (která o vyloučení rozhodne), a to za hrubé porušování vnitřního řádu ŠD (zejména neslušné a hrubé chování, ubližování a ohrožování zdraví ostatních účastníků nebo úmyslné ničení vnitřního vybavení ŠD), dále také z důvodu nezaplacení poplatku za ŠD

2.2. Provoz a režim ŠD
a) provoz ŠD:
ranní provoz: 6.30 – 7.30
odpolední provoz: 11.40 – 16.20 hodin – Po
11.40 –16.00 hodin – Út, St, Čt, Pá
b) činnosti ŠD probíhají převážně ve třídě v 1. poschodí mimoučebního pavilónu, dále na hřišti a v tělocvičně školy
c) do ŠD přicházejí žáci po skončení vyučování pod vedením vychovatelky, pokud ostatní třídy končí později, předá děti vychovatelce do školní družiny učitelka, která vyučovala poslední hodinu, popř. vykonávající dohled ve ŠJ (popř. po vzájemné dohodě učitelé ZUŠ), zákonní zástupci si žáky vyzvedávají ve ŠD, popř. na školním hřišti či v hlavní budově (tělocvična)
d) vstup do ŠD pro zákonné zástupce je hlavním vchodem mimoučebního pavilónu (zde je umístěn videotelefon)
e) zákonní zástupci jsou v denním kontaktu s vychovatelkou, dále se k písemným informacím využívají notýsky nebo žákovské knížky, popř. jiné písemnosti
f) třída ŠD se naplňuje nejvýše do počtu 25 dětí (kapacita třídy)
g) ŠD realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování podle vlastního vzdělávacího programu formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování
h) činností ŠD se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do družiny, pokud se této činnosti neúčastní plný počet žáků zařazených do ŠD
i) nad žáky čekající do odjezdu autobusu je pověřena dohledem vychovatelka ŠD, při překročení kapacity ŠD jiný pedagogický pracovník určený ředitelkou školy
j) v době řádných a mimořádných prázdnin v průběhu školního roku provoz ŠD není zajišťován
k) ŠD může v rámci své činnosti zřizovat zájmové kroužky, jejichž členové mohou být i žáci, kteří nejsou přihlášeni do ŠD k pravidelné docházce

2.3. Dokumentace
Ve ŠD se vede tato dokumentace:
a) zápisní lístky pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce
b) přehled výchovně vzdělávací práce (třídní kniha)
c) docházkový sešit
d) záznamy o práci zájmových kroužků
e) celoroční plán činnosti
f) vnitřní řád ŠD

3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků
1) Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZ jako ve školním řádu, pokud ŠD pro svoji činnost využívá jiné prostory (např. tělocvična, školní hřiště), řídí se příslušnými řády pro tyto prostory.
2) Žáci přihlášení do ŠD jsou poučeni o BOZ a záznam o poučení je uveden v třídní knize ŠD.
3) ŠD zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při svých činnostech a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
4) Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem činnosti ŠD, žáci neopouští třídu ŠD bez vědomí vychovatelky.
5) Před všemi akcemi ŠD, pobytu na hřišti a v tělocvičně musí být žáci poučeni o všech rizicích, která mohou nastat, o bezpečném chování, včetně pravidel silničního provozu, zápis o tomto poučení musí být proveden do třídní knihy ŠD.
6) V rámci zvýšení bezpečnosti žáků je hlavní vchod a třída ŠD v mimoučebním pavilónu vybavena videotelefonem, hlavní dveře jsou trvale zavřeny, vedlejší vchod do této budovy ke školní jídelně je trvale uzamčen (zaměstnanci mají klíče).

4. Podmínky zacházení s majetkem ŠD ze strany žáků
1) Na ochranu školního majetku, pomůcek a osobního majetku žáka se vztahuje školní řád v plném rozsahu.
2) U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či jiných osob žákem je vyžadována úhrada od zákonných zástupců žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.
3) Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně vychovatelce ŠD. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí – ukládají si je řádně na předem určená místa.
4) Do ŠD žáci cenné věci a větší obnosy peněz nenosí. Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vychovatelky, která zajistí jejich úschovu.