Provozní řád školní jídelny

Vedení školní jídelny:

vedoucí – Zlatuše Nováková
vedoucí kuchařka – Marie Petřeková
kuchařka – Marie Landová

– Provoz ŠJ se řídí Vyhláškou o školním stravování č.107/2005 Sb. a Vyhláškou č.84/2005 Sb. o závodním stravování.
– Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin.
– Nesnědené jídlo strávník musí vrátit společně s použitým nádobím na určené místo.
– Školní jídelna je v provozu v pracovní dny od 11.30 do 13.00 hodin.
– Placení se provádí v hotovosti v termínu určeném vedoucí ŠJ, nejpozději však před odebráním prvního oběda v měsíci (např. poslední týden v měsíci září se platí obědy na říjen atd.), nebo převodem na účet školy a to vždy nejpozději poslední den v měsíci na měsíc následující.
– Obědy se odhlašují vždy 24 hodin předem, nejpozději do 11.00 hodin. Na pozdější odhlášky se nebere zřetel a strávníkovi je oběd započítán v plné výši. Strávník si neodhlášený oběd může odebrat do jídlonosiče v době od 11.30 do 12.00 hodin.
– Vyúčtování na konci školního roku se provádí v hotovosti v dohodnutém termínu.
– Dohled nad žáky ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy. Rozvrh dohledů je vyvěšen v jídelně.
– Pedagogičtí pracovníci, kteří provádějí dohled nad žáky, vydávají pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a kulturních stravovacích návyků, dále zamezují vstupu rodičů žáků do jídelny, regulují osvětlení a větrání. Poslední dohled po skončení provozu zavírá okna, vypíná osvětlení.
– Běžný úklid během provozní doby zajišťují v jídelně pracovnice školní kuchyně, včetně stolů a podlahy znečištěných jídlem.
– Úklid po skončení provozní doby zajišťuje uklízečka.
– Jídelníček je vyvěšen v jídelně na viditelném místě.
– Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Žáci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla a vracení k dojídání. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti.